Bolagsordning

§1 Firma

Bolagets firma är Atella Fastigheter AB (publ). Bolaget är publikt.

§2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§3 Verksamhet

Bolaget skall förvärva, förvalta, förädla och avyttra fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 2 000 000 SEK och högst 8 000 000 SEK.

§5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 2 000 och högst 8 000.

§6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med lägst noll och högst åtta suppleanter.

§7 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en till fyra revisorer och noll till fyra revisorssuppleanter.

§8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse skett.

§9 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om
  a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
  b. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
 9. Val av styrelse och i förekommande fall av revisorer.
 10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.