Obligationerna

 

Fullständiga obligationsvillkor

Obligationsvillkoren i sammandrag

Emittent

Atella Fastigheter AB (publ) (org-nr:559014-9000) har emitterat obligationerna. Atella Fastigheter förvärvar, förädlar och utvecklar fastigheter och bostäder inom tillväxtregioner i Sverige, främst i Storstockholm och Mälardalen.

Överlåtbarhet

Obligationerna är fritt överlåtbara.

Emissionsvolym

Emissionsvolymen uppgår till 50 000 000 SEK fördelat på 5 000 obligationer.

Emissionsdag

Den 5 december 2017.

Valör, nominellt belopp och handelpost

Vardera Obligation har ett nominellt belopp om 10 000 SEK vilket även är minsta handelspost. Obligationslånet är denominerat i svenska kronor.

Ränta

Årsränta om elva komma noll (11,0) procent.

Ränteförfallodagar: 15 mars, 15 juni, 15 september och 15 december varje år, eller om sådan dag inte är en bankdag, den därpå följande bankdagen.

Amortering

Under Obligationslånets löptid kommer ingen amortering att ske.

Återbetalningsdag

Den 15 december 2020. Euroclear Sweden ombesörjer återbetalningen av det investerade beloppet.

Förtida inlösen på Emittentens begäran

Kan göras, se punkt 9.3 i de fullständiga obligationsvillkoren.

Uppsägningsgrunder

Uppsägningsgrunder som finns tillgängliga under villkoren framgår av punkt 14 i de fullständiga obligationsvillkoren.

Kreditvärdighetsbetyg

Bolaget eller Obligationerna har inga kreditvärderingsbetyg.

Euroclear Sweden-registrering

Obligationerna är för obligationsinnehavarnas räkning registrerade på VP-konto, varför inga fysiska värdepapper utfärdats. Begäran om viss registreringsåtgärd avseende Obligationerna ska riktas till kontoförande institut. Euroclear Sweden eller förvaltare (vid förvaltarregistrerade värdepapper) verkställer avdrag för skatt på utbetald ränta för fysisk person bosatt i Sverige och för svenskt dödsbo. Svensk källskatt (kupongskatt) utgår inte på räntebetalningar och något avdrag för detta kommer således ej att ske. Det finns inga inskränkningar i att fritt överlåta Obligationerna.

Handelsinformation

Obligationerna är godkända för handel på Nasdaq First North Bond Market. Första dag för handel med Obligationerna inföll den 5 januari 2018.

ISIN-kod: SE0010547331

First North Bond Market

First North Bond Market är en alternativ marknadsplats, definierad i EU lagstiftning, som drivs av börserna som ingår i Nasdaq gruppen. Emittenter på First North Bond Market omfattas inte av samma regler som Emittenter på en reglerad marknad. De är istället föremål får en ett antal mindre omfattande regler och juridiska krav. Att investera i en Emittent på First North Bond Market kan därmed innebära en mer riskfylld placering än en investering i en Emittent som handlas på huvudmarknaden. Börsen godkänner ansökan om upptagande till handel.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB

Tel: 08-503 015 50

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.